Regler

REGLER FOR LEIE AV HEER GRENDEHUS
Fastsatt av styret, og revidert 05.01.2010.

1. Hvem kan leie.
Alle foreninger, lag, institusjoner, organisasjoner og privatpersoner har anledning til å leie lokaler i Heer Grendehus.

2. Ansvarlig person.
Ved leie av Grendehusets lokaler, må leietaker angi hvem som er ansvarlig person. Ansvarlig person kvitterer for å ha satt seg inn i Regler for leie av Heer Grendehus. Vær obs på at flere leietakere kan leie lokaler samtidig. Vis hensyn.
For ungdomsgrupper må ansvarlig person være over 25 år, og leie tillates kun mandag til torsdag, ikke i helger.

3. Før bruk.
Før lokalene tas i bruk skal ansvarlig person påse at lokalet og utstyr er i orden. Eventuelle mangler meddeles straks til Grendehusets utleier, på telefon 99571170. Leietaker finner bruksanvisninger for oppvaskmaskiner, brann- og rømningsinstruks som oppslag.

4. Etter bruk.
Ansvarlig person skal påse at alt utstyr er vasket/rengjort og satt på rett plass etter bruk, at bordene er vasket, foldet sammen og stablet, at søppel er brakt ut i låst container, nøkkel i garderoben i 1. etasje. Flasker må fjernes (kastes i glasscontainer ved Kiwi). Gulvvask inngår i leieprisen. Ved arrangementer som holdes fredag og lørdag, skal lokalene være klargjort for vask senest kl 10.00 påfølgende dag.

5. Skader under leieperioden.
Leietaker plikter omgående å melde fra til Grendehusets utleier om skader som er oppstått i leieperioden. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader. Leietaker skal vise den største forsiktighet, slik at skader og unødig slitasje unngås. Leietaker er ansvarlig for at det hersker ro og orden under leieforholdet.

6. Røyking.
Røyking er ikke tillatt i Grendehusets lokaler. Av hensyn til naboer og Barnehagen skal røyking ikke skje på barnehagesiden. Røykere henvises til parkeringsplassen foran huset.

7. Mislighold av utleieregler.
Hvis leietaker misligholder reglene for leie, kan gjentatt leie nektes.

8. Stengetider.
I dagene søndag til torsdag skal bruk av lokalene være slutt senest kl 23..00. Fredag og lørdag, kl 01.00. Bruk utover disse tidene må avtales med Grendehuset i hvert enkelt tilfelle.

9. Betaling av leie.
Leie betales forskuddsvis og senest 2 uker før leieforholdet, til Heer Grendehus, konto nr 1617.03.16855. Vennligst oppgi om det er annen betaler enn leietaker. Leiesatsene for de enkelte lokalene fastsettes av styret. Leietaker gjøres kjent med leiesatsene ved forespørsel om leie, og de vil fremgå av hjemmesidene, heergrendehus.com.

10. AVBESTILLING.
Avbestilling må skje senest 4 uker før leietidspunkt. Senere avbestilling blir belastet med full leie.

11. BRANNFORSKRIFTER.
Etter gjeldende brannforskrifter, har Heer Grendehus anledning til å leie ut til maksimalt 70 personer i 2. etasje og 30 personer i 1. etasje. Dette av hensyn til rømning.

12. SMITTEVERNREGLER, CORONA VIRUS
Så lenge myndighetene utarbeider smittevernregler, er det leietakers ansvar at disse reglene følges.

Ansvarlig person plikter å gjøre seg kjent med:
– RØMNINGSVEIER (merket med skilt og ledelys)
– PLASSERING AV BRANNSLUKNINGSUTSTYR (håndslukkere, brannslanger og branntepper)
– LESE BRANN- OG RØMNINGSINSTRUKS (oppslag i Hall i 1. og 2. etasje)

Ansvarlig person skal sørge for:
– AT RØMNINGSVEIER IKKE BLOKKERES
– Å HOLDE OPPSIKT MED BRUK AV LEVENDE LYS
– Å KONTROLLERE LOKALEN FØR DE FORLATES
NØDTELEFON BRANNVESENET:   110

Vaktmester/brannvernleder: Leiv Magne Svedjan, 95274136
Utleier av Heer Grendehus:   Åse S Moen, 99571170
Styreleder Heer Grendehus:  Helge Moen, 91881353

Comments are closed.