Vedtekter

VEDTEKTER

HEER GRENDEHUS A/L

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 28. Mai 1980

Revidert på generalforsamling 17. mars 2004

Revidert på nytt på generalforsamling 12. april 2009

 

§1 SELSKAPSFORM

Heer Grendehus A/L er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

Selskapets forretningskontor skal være i Frogn.

§2 FORMÅL

Formålet med selskapet er å drive et samfunnshus, for dermed å opprettholde et samlingssted for møter, festligheter og aktiviteter for lag og foreninger, og privatpersoner.

Andelslaget har ikke erverv som formål.

 

§3 BRUK AV HUSET

Samfundshuset skal stå åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske syn.

Huset disponeres for øvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi. Leievilkårene skal for øvrig være de samme for alle som bruker huset, enten de er andelseiere eller leiere.

§4 ANDELER

Andeler i laget kan tegnes i form av kontantinnskudd, naturalia eller dugnadsarbeid. Organisasjoner og institusjoner i Frogn kommune kan tegne ubegrenset antall andeler, dog slik at hver organisasjon (tilsv) må tegne minimum 20 andeler. Søknader om andeler fra andre juridiske personer avgjøres av styret.

Andelseiere har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler.

Hver andel skal lyde på kr. 100,-. Hver andelseier representerer en stemme uavhengig av antall andeler. Det føres særskilt protokoll over andelseierne.

§5 OVERDRAGELSE AV ANDELER

Overdragelse av andeler kan ikke skje annet enn ved arv. For å opprettholde rettigheter som følger andeler, dvs stemmerett ved generalforsamling, og for at protokoll over andelseiere skal kunne ajourføres, må arvet andel registreres.

 

§6 ANDELSLAGETS STYRE

Til å ivareta andelslagets interesser velger generalforsamlingen et styre som skal bestå av 5 medlemmer. Videre velges 2 varamedlemmer.

Styrets leder velges for 2 år, likeså velges de andre styremedlemmene for 2 år av  gangen, dog slik at 2 trer ut av styret hvert år (første gang ved loddtrekning). Varamedlemmer velges for 1 år. Styrets leder og kasserer tegner selskapet i fellesskap.

§7 GENERALFORSAMLINGEN

Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mars måneds utgang. Kunngjøring skjer ved annonse i lokalpressen samt med oppslag ved Heer Samvirkelag. Slik kunngjøring skal skje med 4 ukers varsel. Saksliste vil være tilgjengelig hos Utleier senest 1 uke før generalforsamlingen.

Det påligger den ordinære generalforsamling å foreta følgende:

  1. Behandle årsberetning fra styret.
  2. Fastsetting av resultatbudsjett og ballanse.
  3. Anvendelse av årets overskudd eller dekning av tap i henhold til den fastlagte ballanse.
  4. Foreta valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt 1 revisor og en valgkommite på tre medlemmer.
  5. Fastsette evt godtgjørelse til styremedlemmer, revisor og evt vaktmester.
  6. Behandle saker som nevnt i kunngjøring av sakslisten.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senes 2 uker før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 20 andelseiere forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 8 dagers varsel, kunngjort ved oppslag, annonse i lokalpressen, med frister som ved ordinær generalforsamling.

§8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare forestas på ordinær generalforsamling, og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag fra andelshaverne om endringer i vedtektene må være kommet til styret minst en måned før generalforsamlingen.

 

§9 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen som helhet, kan bare fattes av ordinær generalforsamling. For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning og overdragelse av formuen likevel vedtas, dersom 2/3 av de møtende på ekstraordinær generalforsamling stemmer for forslaget uten hensyn til antall representerte stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling må da innkalles med minst en måneds varsel.

Ved eventuell oppløsning av andelslaget, overføres overskytende formue til Frogn kommune, Enhet for Kultur og Fritid.

Comments are closed.